מילון מונחים

לשימושכם- מילון קיצורים ומונחים מקצועיים:

מושג/ קיצור

ביאור - אנגלית

ביאור - עברית

ACO

Advanced Changed Order

הוראת שינוי ראשונית/מקדימה

AI

Action Item

מטלה לביצוע

AQL

Acceptable Quality Level

רמת איכות רצויה

ARO

After Receiving Order

לאחר קבלת ההזמנה

ATP

Acceptance Test Procedures

תהליך  בדיקות קבלה סופית לפני מסירה למזמין

ATR

Acceptance Test Results

דו"ח תוצאות בדיקות קבלה סופית

BCR

Baseline Change Request

בקשת שינוי לאחר הקפאה

BOM

Bill Of Material

עץ מוצר- רשימת הפריטים הנדרשת לייצור כמות אחת של המוצר

CCB

Change Control Board

ועדת שינויים

CDR

Critical Design Review

סקר תיכון קריטי

CDRL

Contract Document Requirement List

רשימת דרישות מסמכי ההתקשרות

CEO

Chief Executive Officer

מנהל כללי (מנכ"ל)

COC

Certificate of Compliance

אישור הוכחת תאימות לדרישות

COGS

Cost Of Goods Sold

עלות ישירה של חומרים ועבודה ללא רווח ותקורות

COT

Certificate of Test

אישור עמידה בבדיקות

CTO

Chief Thecnology Officer

מדען ראשי של החברה

DFC

Design for Compliance

תכן לעמידה ב: תחיקה, תקנות, תקנים

DFE

Design for Environment

תכן תואם דירקטיבות ירוקות

DFM

Design for Manufactability

תכן ליצוריות

DTC

Design for Cost

תכן נוטה עלות (פיתוח מוצרים כאשר נקבעים מחירי מטרה למוצר ולכל רכיב עיקרי בו)

ECO

Engineering Change Order

הוראת שינוי הנדסית

EU

End User

הצהרת "משתמש סופי"

FAI

First Article Inspection

ביקורת פריט ראשון (מקו הייצור הסדרתי)

FAT

First Article Test

בדיקת פריט ראשון - כמו FAI

FEA

Final Element Analysis

אנליזת אלמנטים סופים

FCS

First Customer Supply

אספקה ראשונה ללקוח

ICD

Interface Control Document

מסמך ממשקי מוצר/פריט

IP

Intellectual Property

קניין רוחני (פטנט)

IT

Information Technology

טכנולוגית מידע  (מחשוב ותקשורת בארגון)

LLI

Long Lead Item

פריט שזמן אספקתו ארוך

MOU

Memorandum Of Understanding

מזכר הבנות

MRB

Material Review Board / Maintenance Review Board

ועדת חומרים / תחזוקה (כתוצאה מעדכון)

MSDS

Material Safety Data Sheet

דו"ח רעילות (חומרים מסוכנים)

NDA

Non Disclosure Agreement

טופס שמירת סודיות

NRE

Non-Recurring Expense

הוצאות חד פעמיות (בד"כ עלויות הפיתוח)

OEM

Original Equipment Manufacture

חברות שמייצרות מוצרים עבור אחרים, שאורזים אותם מחדש ומוכרים אותם

PDR

Preliminary Design Review

סקר תיכון ראשוני

PHA

Preliminary Hazard Analysis

סקר סיכונים ראשוני

PMP

Project Management Plan

תוכנית ניהול פרויקט

PMR

Program Management Review

סקר ניהול פרויקט

PO

Purchase Order

הזמנת עבודה

POC

Point Of Contact

איש הקשר שמוסמך לטפל ולאשר את כל העניינים הנוגעים להזמנה

PR

Public Relation

יחסי ציבור

RE

Recurrent Effort

הוצאות חוזרות (בד"כ עלות מוצר סידרתי)

RoHS

Restriction of Hazardous Substances

הוראה אירופית להגבלת ריכוז חומרים מסוכנים

SOW

Scope of Work

תכולת עבודה

T&C

Terms and Conditions

תנאיי הרכש להתקשרות כמפורט בהזמנת העבודה

TBD

To Be Defined

יוגדר בהמשך

TK

Turn Key

שיטת התקשרות לפיה הספק אחראי לכל תכולת העבודה. העבודה המסופקת הינה ברמת מוצר מוגמר ללא צורך בפעולות נוספות כלשהן.

VP

Vice President

סגן נשיא

WEEE

Waste of Electric & Electronic Equipment

הוראה אירופית לטיפול בפסולת אלקטרונית