Brightsource Energy

מבנה הליוסטט

תכנון ואופטימיזציה של מבנה הליוסטט:
- תכן קונסטרוקציות של מחזיקי מראות לשדות הסולאריים של ברייטסורס.
- תכן קונספטואלי למחזיק מראות עתידי.
  
הליוסטט הוא מתקן הכולל מראה שעוקב אחרי תנועתה המדומה של השמש על פני השמים כך שאור השמש המוחזר מן המראה מכוון לנקודה קבועה. לשם כך מוזזת המראה כך שהאנך היוצא ממרכזה מכוון תמיד לחוצה הזווית בין הקו המחבר את מרכז המראה והשמש ובין הקו המחבר את מרכז המראה עם המטרה. השימוש העיקרי של הליוסטטים הוא לריכוז קרינת השמש משטחים גדולים אל מגדל שמש לשם הפקת אנרגיה סולארית וכן לשם הארה של מקומות חשוכים באור יום.