ESCAPE Rescue System

ESCAPE

תכן ואספקת מתקן מילוט מבניינים גבוהים.

המערכת מבוססת על מסילות חיצוניות המותקנות על דפנות הבניין, שעליהן יכולות לנוע "מעליות" חיצוניות. כמות המערכות המותקנות תלויה בגודלו של הבניין ובכמות האנשים השוהים בתוכו דרך קבע. המעלית מורכבת מחמישה תאים, בכל תא 30 מקומות. המעלית מופעלת באמצעות מנוע הנמצא אף הוא על גג הבניין. בשעת חירום משתלשלת המעלית מהגג לאורך צלע הבניין עד לקרקע. כוחות הצלה וכיבוי נכנסים למעלית ומסוגלים לפנות בו-זמנית אנשים מחמש קומות.