Rotem Empart

Bucyrus

פרויקט "Turn-Key" לשיקום כף מחפר 50 טון במשקל 700 טון.
 

האתגרים המרכזיים:

  • ניתוח הסיבות לכשלים בכף המחפר.
  • מידול וביצוע אנליזות לאימות הממצאים.
  • בדיקות דוגמאות מאזורים רלוונטיים בכף לצורך זיהוי ואימות תכונות החומר.
  • ניתוח חלופות לפתרון והחלטה על הפתרון המתאים לשיקום ומניעת כשל חוזר (כולל מתן אחריות לחמש שנים).
  • ביצוע טיפול ושיקום בכל אזורי הכשל לכל אורכם ועומקם בליווי בדיקות אל-הרס.
  • ניקוי לפני המסירה וצביעת המוצר בסיום העבודה.
  • ליווי בזמן מסירת המוצר ללקוח והרכבתו.
  • בדיקת ווידוא תקינות המוצר אצל הלקוח.